ಪ್ರಣವ ದೇವಿ ಮಧುರ ಸಂಗೀತ ಕೀ

ಪ್ರಣವ ದೇವಿ ಮಧುರ ಸಂಗೀತ ಕೀ
ರವಿ ಪ್ರಭಾ ಹೇ ವಿವಧ ವಿದ್ಯಾ ಪದ್ಮ ಕೀ
ಕೌಮುದಿ ಹೇ ಕಲಾ ಕುಮುದ ವಿಕಾಸಿನಿ
ವಂದನಾ ಹೇ ಜನನೀ ಜೀವನದಾಯಿನಿ    || ಪ ||

ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ಜ್ಞಾನಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶಿನಿ
ಶಾರದಾ ಹೇ ವೇದ ವೀಣಾವಾದಿನಿ
ಕರ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಸುಬೋಧಿನಿ
ವಂದನಾ ಹೇ ಜನನೀ ಜೀವನದಾಯಿನಿ    || 1 ||

ಭವ್ಯ ತಮ ತೇಜಾಂಗಿ ತ್ರಿಭುವನ ಮೋಹಿನಿ
ಸಿಂಧು ಜಲ ವಲಯಾಂಕಿತ ಹಿಮ ಕಿರೀಟಿನಿ
ವಿಮಲ ಸರಿತ ಶುಭ್ರಮಾಲಾ ಧಾರಿಣಿ
ವಂದನಾ ಹೇ ಜನನೀ ಜೀವನದಾಯಿನಿ    || 2 ||

ವತ್ಸಲಾಯೇ ಶಂಕರ ಶುಭದಾಯಿನಿ
ಶಿವ ಸಂರಕ್ಷಣ ದಿವ್ಯ ಆಯುಧ ದಾರಿಣಿ
ಸುಜನ ಪಾಲಿನಿ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿ ವಿನಾಶಿನಿ
ವಂದನಾ ಹೇ ಜನನೀ ಜೀವನದಾಯಿನಿ   || 3 ||

ಪ್ರಲಯ ದುರ್ಗ ತಮ ಭಯಂಕರ ರೂಪಿಣಿ
ಸುಸ್ಮಿತಾ ಹೇ ಭಗವತೀ ವರದಾಯಿನಿ
ಶಾಂತಿಮಯ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಅಮೃತ ವರ್ಷಿಣಿ
ವಂದನಾ ಹೇ ಜನನೀ ಜೀವನದಾಯಿನಿ   || 4 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code