ಪ್ರಬಲ ಝಂಝೂವಾತ ಮೇ ತೂ

ಪ್ರಬಲ ಝಂಝಾವಾತ ಮೇ ತೂ
ಬನ ಆಚಲ ಹಿಮವಾನ ರೇ ಮನ || ಪ ||

ಹೋ ಬನೀ ಗಂಭೀರ ರಜನೀ
ಸೂಝತೀ ಹೋ ನಹೀ ಅವನೀ
ಝಲನ ಅಸ್ತಾಚಲ ಅತಲ ಮೇ
ಬನ ಸುವರ್ಣ ವಿಹಾನ ರೇ ಮನ || 1 ||

ಉಠ ರಹೀ ಹೋ ಸಿಂಧು ಲಹರೀ
ಹೋ ನ ಮಿಲತೀ ಥಾಹ ಗಹರೀ
ನೀಲ ನೀರಥಿಕಾ ಅಕೇಲಾ
ಬನ ಸುಹಗ ಜಲಯಾನ ರೇ ಮನ || 2 ||

ಕಮಲ ಕಲಿಯಾ ಸಕುಚತೀ ಹೋ
ರಶ್ಮಿಯಾ ಭೀ ಮಚಲತೀ ಹೋ
ತೂ ತುಷಾರ ಕುಹಾಗ ಹನಮೇ
ಬನ ಮಧುಪ ಕೀ ತಾನ ರೇ ಮನ || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code