ಪಿತಾ ವಾರಯಾ ತೇ ಲಾಲಚಾರೇ ವಾರೆ (ಪಂಜಾಬಿ)

ಪಿತಾ ವಾರಯಾ ತೇ ಲಾಲಚಾರೇ ವಾರೇ
ಓ ಹಿಂದ ತೇರೀ ಶಾನ ಬದಲೇ || ಪ ||

ಜನಮ ಗುರಾಂದಾ ಪಟನೇ ಸಾಹಬ ದಾ
ಆನಂದಪುರ ಡೇರಾಲಾಯಾ || 1 ||

ಪಿತಾ ಜಿನ್ಹಾಂದೇ ತೇಗ ಬಹಾದುರ
ಮಾತಾ ಗುಜರೀ ಜಾಯಾ || 2 ||

ಹೇಠ ಗುರಾಂದೇ ನೀಲಾ ಘೋಡಾ
ಹಥ ವಿಚ ಬಾಜ ಸುಹಾಯಾ || 3 ||

ಚಲೋ ವೀರ ಚಲ ದರ್ಶನ ಕರಿಯೇ
ಗುರು ಗೋವಿಂದ ಸಿಂಹ ಆಯೇ || 4 ||

ಅರ್ಥ:
ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಮತ್ತು ನಾಲ್ವರು ಮಕ್ಕಳ ಬಲಿದಾನ ನೀಡಿದ ಗುರು ಗೋವಿಂದ ಸಿಂಹಜೀ, ನೀವೇ ಧನ್ಯರು, ಮಹಾತ್ಮರು.
ಗುರುಗಳ ಜನ್ಮಸ್ಥಾನ ಪಟನಾ ಸಾಹೇಬ್, ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಆನಂದಪುರ.
ಗುರುಗಳ ತಂದೆ ತೇಗ ಬಹದ್ದೂರ್, ತಾಯಿ ಗುಜರೀ ದೇವಿ .
ನೀಲವರ್ಣದ ಕುದುರೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳ ಸವಾರಿ
ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಶೋಭಾಯಮಾನವಾದ ಗಿಡುಗ.
ಗುರು ಗೋವಿಂದ ಸಿಂಹರು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬನ್ನಿ ವೀರರೇ, ಅವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ಹೋಗೋಣ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code