ಫಿರ ಸೇ ಬನೇ ಭಾರತ ಶಕ್ತಿವಾನ್

ಫಿರ ಸೇ ಬನೇ ಭಾರತ ಶಕ್ತಿವಾನ್ ಹೋವೇ ಪುನರುತ್ಥಾನ್
ಫಿರ ಸೇ ಬನೇ ಹಮ ವಿಕ್ರಮಶಾಲೀ ದೇಕರ ನಿಜ ಬಲಿದಾನ್ || ಪ ||

ಭಾರತ ಸಾರಾ ಚಮಕ ಉಠೇಗಾ, ದಧಕ ದಧಕ ಕರ ಯಜ್ಞ ಜಲೇಗಾ
ಭಗವಾ ಧ್ವಜ ಅಂಬರ ಮೇ ಉಡೇಗಾ, ಅರುಣ ದೇವ ಅವತಾರ ಮಹಾನ್ || 1 ||

ರಾಣಾ ಜೈಸೇ ವೀರ ವ್ರತೀ ಬನ, ಶಿವಾಜಿ ಜೈಸೇ ಶೂರ ಬನೇ ಹಮ
ಹಕಿಕತ ಜೈ ಸೇ ಹಿಂದು ಧರ್ಮ ಪರ ಪ್ರಾಣ ಕರೇ ಬಲಿದಾನ್ || 2 ||

ವಾಯುಮಂಡಲ ಕ್ಷುಬ್ಧ ಬನೇಗಾ, ಕ್ಷುಬ್ಧ ಹೃದಯಸಾಗರ ಉಮಡೇಗಾ
ಭಭಕ ಉಠೇಗೀ ಅಂತರ್ಜ್ವಾಲಾ, ತಬ ಹೋಗಾ ಉತ್ಥಾನ್ || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code