ಪಾವನ ಹೈ ಮನಭಾವನ ಹೈ

ಪಾವನ ಹೈ ಮನಭಾವನ ಹೈ ಇಸ ಹಿಂದುಸ್ಥಾನ ಕೀ ಮಾಟೀ
ಮೇರೇ ಭಾರತ ಮಹಾನ್ ಕೀ ಮಾಟೀ || ಪ ||

ನಿರ್ಮಲ ಕರತೀ ಇಸ ಮಾಟೀ ಕೋ ಗಂಗಾ ಯಮುನಾ ನದಿಯಾ
ಭಾರತ ಆಂಗನ ನಾಚ ರಹೀ ಜೋ ಹಿಲಮಿಲಕರ ಸಬ ಸಖಿಯಾ
ಯಮುನಾ ಯೋಗೀ ಕೃಷ್ಣ ಔರ ಗಂಗಾ ಗುಣ ಶಂಕರ ಕೇ ಗಾತೀ || 1 ||

ಗೌರವ ಇಸಕಾ ಉನ್ನತ ಕರತೇ ಚತುರ್‍ದಿಶಾ ಚಹು ಧಾಮ
ಕಲಕಲ ಪಾವನ ಸ್ವಯಂ ಕಿಯೋ ಹರಿ ಬನಬನ ಕೃಷ್ಣ ಶ್ರೀರಾಮ
ತೀರಥಮಹಿಮಾ ಬಖಾನ ಕರೇ ಗಯಾ ಪುಷ್ಕರ ಮಥುರಾ ಕಾಶೀ || 2 ||

ಸುಂದರ ಪುಷ್ಪ ಸ್ವಾದುಭರೇ ಫಲ ದೇತೀ, ಮನ ಕೋ ಭಾತೇ
ಋದ್ದಿ ಸಿದ್ಧಿ ಲಖ ಇಸಕೀ ಸಬ ಸಂಸಾರೀ ಲಲಚಾತೇ
ಮನವಾಂಛಿತ ಫಲದಾಯೀ ಹೈ ಯಹ ಮಹಿಮಾ ಬಖಾನೀ ನ ಜಾತೀ || 3 ||

ದಾನವ ದೇವ ಕರೇ ಆರಾಧನ ನಿತ ಮುನಿ ವಂದನ ಕರತೇ
ಸಂತಶಿರೋಮಣಿ ಜ್ಞಾನೀ ಧ್ಯಾನೀ ಪುನಿಪುನಿ ಮಸ್ತಕ ಧರತೇ
ಕುಛ ಚೇತನತಾ ಲೇ ಇಸಸೇ ಸಬ ಪದ ಪಾತೇ ಅವಿನಾಶೀ || 4 ||

ಜನನೀ ಹೈ ಜೋ ಪುತ್ರೋ ಕೀ ಜೋ ದೇಶ ಕೇ ಹೈ ಪರವಾನೇ
ಉದ್ಯತ ರಹತೇ ಹೈ ಪ್ರತಿ ಪಲ ಮಾಂ ಕೀ ಲಾಜ ಬಚಾನೇ
ಥರಥರ ಕಂಪಿತ ಹೋತೋ ಜಿನಕೋ ಲಖ ಕರ ರಿಪು ಕೀ ಛಾತೀ || 5 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code