ಪರಮ ಪೂಜನೀಯ ಹೇ ಮಾಧವ

ಪರಮ ಪೂಜನೀಯ ಹೇ ಮಾಧವ
ಹೇ ಋಷಿವರ ಶತ ಶತ ವಂದನಾ || ಪ ||

ಹೇ ಮಹಾನತಮ ಸನ್ಯಾಸೀ
ಹಿಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಕೇ ಅಭಿಲಾಶೀ
ಜಗ ಕಲ್ಯಾಣಮಯೀ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಾ
ಕರತೇ ಥೇ ಪಲ ಪಲ ಚಿಂತನ || 1 ||

ಹೇ ಪರಿವ್ರಾಜಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪೂಜಾರೀ
ತುಮ್ಹೇ ಷಡರಿಪು ಶಕ್ತಿ ಹಾರೀ
ಗರಲ ಪಾನ ಅಮೃತ ಛಲಕಾಯಾ
ಇಸ ಯುಗ ಮೇ ಸಾಗರ ಮಂಥನ || 2 ||

ಹೈ ವಿರಾಟ ಹೈ ಸ್ನೇಹಾಧಾರ
ಹುಆ ಧ್ಯೇಯ ಸೇ ಏಕಾಕಾರ
ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನವ ಯುವಕ ಬಢ ರಹೇ
ಕರ ನ್ಯೋಛಾವರ ನಿಜ ಯೌವನ || 3 ||

ಹೈ ಅಭಿನವ ಅನಥಕ ಯೋಗೀ
ನಿಶ್ಚಿತ ಸತ್ಯ ವಿಜಯ ಹೋಗೀ
ಅಖಂಡ ಮಾ ವೈಭವ ಲೇ ಪ್ರಕಟೇ
ದೇಶೋ ದಿಶಾ ಸೇ ಯಜ ಸುಗಂಧ || 4 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code