ಪಂಥ್ ಹೈ ಪ್ರಶಸ್ತ ಶೂರ್

ಪಂಥ್ ಹೈ ಪ್ರಶಸ್ತ ಶೂರ್ ಸಾಹಸಿ ಬಡೇ ಚಲೋ || ಪ ||

ನಿಶಾ ಅಶೇಷ ಹೋ ರಹೀ
ಪ್ರಭಾತ ಮುಸ್ಕುರಾ ರಹಾ
ಹಿಮಾದ್ರಿ ತುಂಗ-ಶೃಂಗ್ ಸೇ
ಪ್ರಯಾಣ ಗಾನ ಆ ರಹಾ
ವರ-ವಿಭೂತಿ ವಿಶ್ವ ಕೋ ಬುಲಾ ರಹೀ ಬಡೇ ಚಲೋ
ಪಂಥ ಹೈ ಪ್ರಶಸ್ತ ಶೂರ ಸಾಹಸೀ ಬಡೇ ಚಲೋ || 1 ||

ಮಾರ್ಗ್ ಹೈ ವಹೀ ಪ್ರವೀರ್
ಹೈ ವಹೀ ವಸುಂಧರಾ
ಪ್ರಾಣ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಹೇತು
ಶೌರ್ಯ ಹೈ ವಹೀ ಭರಾ
ಮಾ ವಹೀ ಬುಲಾ ರಹೀ ಬಡೇ ಚಲೋ ಬಡೇ ಚಲೋ
ಪಂಥ ಹೈ ಪ್ರಶಸ್ತ ಶೂರ ಸಾಹಸೀ ಬಡೇ ಚಲೋ || 2 ||

ಅಂತರಿಕ್ಷ ಕಾಂಪತಾ
ದೇಖ್ ವೀರ್ ವೇಶ್ ಯಹ
ಆಜ್ ಧನ್ಯ ಹೋ ರಹಾ
ಪಾ ತುಮ್ಹೆ ಸ್ವದೇಶ ಯಹ
ಸತ್ಯ-ಧರ್ಮ ಕೀ ವಿಜಯ ಸದೈವ ಹೈ ಬಡೇ ಚಲೋ
ಪಂಥ ಹೈ ಪ್ರಶಸ್ತ ಶೂರ ಸಾಹಸಿ ಬಡೇ ಚಲೋ || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code