ಪಾವನ ಹಿಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ದಿವಸ

ಪಾವನ ಹಿಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ದಿವಸ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಾಧಕೇ ಓ ಪ್ರತೀಕ
ಓ ವಿಜಯಗಾನಕೇ ಭಾಗ್ಯ ದಿವಸ || ಪ ||

ಖಂಡಿತಕರ ಯವನೋಂ ಕಾ ಶಾಸನ
ಖಂಡಿತಕರ ಪಾಪಿ ಸಿಂಹಾಸನ
ಭಾರತ ಕೋ ಕರನೇ ಏಕಸೂತ್ರ
ಗೋಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕೋ ಕರನೇ ಪಾಲನ
ಗರಜಾ ಶಿವ ಸರಜಾ ಕಾ ಸಾಹಸ || 1 ||

ಶಿವರಾಜ ಛತ್ರಪತಿ ಕೇ ಪೀಛೆ
ಭಾರತ ಕೀ ತರುಣಾಯೀ ಜಾಗೀ
ಇಸ ಅರುಣಧ್ವಜ ಕೇ ನೀಚೆ ಆ
ವೀರೋಂ ಕೀ ಅರುಣಾಯೀ ಜಾಗೀ
ಜಾಗಾ ಥಾ ಹಿಂದೂ ತಜ ಆಲಸ || 2 ||

ಶತ್ರು ಕೇ ಸರ ಕಟ ಮುಕುಟ ಛೇದ
ದುರ್ದಮ್ಯ ಭವಾನೀ ದಮಕ ಉಠೀ
ರಿಪುದಮನ ಪರಾಕ್ರಮ ನಿಕಲಾಕರ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಕೀ ಚಮಕ ಉಠೀ
ಮಸ್ತಕ ನತ ಹೋ ಜಾತ ಬರಬಸ || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code