ಪಾರಿನಿಲ್ ಪುಹಳ್ ವೀರರ್ (ತಮಿಳು)

ಪಾರಿನಿಲ್ ಪುಹಳ್ ವೀರರ್ ಪಲರುಂ ಪಣಿಂದಿಟ್ಟ ನಮ್
ಭಾರತ ನಾಡೇ ! ಭಾರತ ನಾಡೇ ! ಭಾರತ ನಾಡೇ ! || ಪ ||

ವೀರ ಶಿವಾಜಿ ಪಿರಂದದಿನ್ನಾಡು
ಧೀರರ್ ಪಲರುಂ ಆಂಡ ನನ್ನಾಡು
ಭಾರತವರ್ಷಂ ಎನ್ನುಮ್ ಪೊನ್ನಾಡು
ವರ ನದೀಯುಡನ್ ವಿಲಂಗುಮ್ ನಾಡು………. || 1 ||

ಇಂದ ನಾಡು ಹಿಂದು ನಾಡು
ಹಿಂದು ಮಕ್ಕಳಿನ್ ಸೊಂದ ನಾಡು
ಸಂದದಮುಮ್ ಸೇವೈ ಸೇಯ್ಯ
ಸಂತೋಷಮಾಯ್ ಸೇಂರ್ದು ವಾರೀರ್ ………. || 2 ||

ಭಗವಾಕ್ ಕೋಡಿ ಪರಂದಿಡವೇ
ಏಕ ಮನದಾಯ್ ವೀರೂ ಕೊಂಡು
ವೇಗ ಮುಡನ ನಾಮ್ ಒಟ್ರುಮೈಕ್ಕು
ಏಕಿಡುವೋಮ್ ಎನರೂಮ್ ನಾಮುಮ್ ……… || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code