ಒಂದುಗೂಡಿ ಬೆರೆತುಕೊಂಡು

ಒಂದುಗೂಡಿ ಬೆರೆತುಕೊಂಡು
ಬಂಧುಭಾವ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು
ಒಕ್ಕೊರಳಲಿ ಕೂಗುವಾ… ತಾಯಿಗೆ ಜಯಘೋಷವ
ತಾಯಿ ಭಾರತಿ… ನಿನಗೆ ಆರತಿ || ಪ ||

ವಿಶ್ವಕೆ ತಂಪೆಲರನಿತ್ತ ಸುಂದರ ವಟವೃಕ್ಷವು
ಜ್ಞಾನದ ಸುಪ್ರಭೆಯನಿತ್ತು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವ ಜ್ಯೋತಿಯು
ಸಂಸ್ಕಾರದ ಸುಧೆಯ ಧಾರೆ ಹರಿವ ಮಹಾಸಲಿಲವು
ವಿಶ್ವ ಪ್ರೇಮದಪ್ಪುಗೆಯಲಿ ಮಮತೆಯೀವ ನಾಕವು || 1 ||

ಬಾನೆತ್ತರವೇರಲಿ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಕೀರ್ತಿಯು
ಭೂಮಂಡಲದಾಚೆಗೂ ಹಬ್ಬಲಿ ಜಯಗೀತೆಯು
ಜನರೆದೆಯಲಿ ಅನುರಣಿಸಲಿ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಗಾನವು
ಮನದಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಲಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಮಂತ್ರವು
ತಾಯಿ ಭಾರತಿ… ನಿನಗೆ ಆರತಿ || 2 ||

ತರುಣಶಕ್ತಿ ಏಳಲಿ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ರಕ್ಷಣೆ
ಸಾಮರಸ್ಯ ಮೂಡಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೆಸುಗೆಗೆ
ಸದ್ವಿಚಾರ ಸ್ಫುರಿಸಲಿ ಜನಮನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ
ನಾಡಿನೇಳ್ಗೆಗಾಗಿಯೇ ಉರಿಸಿ ತಾಯ ದೀವಿಗೆ
ತಾಯಿ ಭಾರತಿ… ನಿನಗೆ ಆರತಿ || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code