ಒಂದಾಗೋಣ

ಒಂದಾಗೋಣ | ಒಂದಾಗೋಣ
ಹಿಂದುಬಂಧುಗಳು ಒಂದಾಗೋಣ
ಮಧುಮಂತ್ರವ ಸಿರಿತಂತ್ರದ ಬಾಳಿಗೆ ಮುಂದಾಗೋಣ || ಪ ||

ಒಂದೇ ಭಾರತ ಒಂದೇ ಭೂಮಿ
ಒಂದೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂದೇ ಜನಾಂಗ
ಹೊಮ್ಮಿಸಿ ಹಲಬಗೆ ಧರ್ಮಸಮನ್ವಯ
ಒಮ್ಮತ ಬದುಕನು ಸವೆಸೋಣ || 1 ||

ಭೀತಿವಾದ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುವ ಕೆಲಸ
ಜಾತಿಗೋಡೆಗಳ ಪುಡಿಗಟ್ಟುವ ರಭಸ
ಬುದ್ಧಿಯ ಝಳಪಿಸಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಹೊಳಪಿಸಿ
ಎದ್ದೇಳಲಿ ಹಿಂದುತ್ವದ ಪ್ರಾಣ || 2 ||

ಕಲಿಗಳ ಕೃತಿಶೂರರ ಸಂಘಟಿಸಿ
ಬಲಿದಾನದ ಹೊಸಮಂತ್ರೋಚ್ಚರಿಸಿ
ಸಾಮದಂಡಗಳ ಹೋಮಕುಂಡದಲಿ
ಶಸ್ತ್ರವ ಶಾಸ್ತ್ರವ ಪಠಿಸೋಣ || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code