ಓ ಮುಕ್ತಿಮಾರ್ಗ ಕೇ ಅಗ್ರದೂತ        

ಓ ಮುಕ್ತಿಮಾರ್ಗ ಕೇ ಅಗ್ರದೂತ   || ಪ ||

ಓ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಕೇ ಪುಣ್ಯಪಂಥ
ಓ ರಾಷ್ಟ್ರಶಕ್ತಿ ಕೇ ಗುರು ಮಹಂತ
ಕಿಸನೇ ತುಮ್ಹೇ ಪಢಾಯಾ ಜನನೀ
ಜನ್ಮ ಭೂಮಿಕಾ ಮಂತ್ರ |      || 1 ||

ಓ ಯುವಕವರ್ಗ ಕೇ ಹೃದಯರೂಪ
ಓ ಸಂಘ-ಶಕ್ತಿಕೇ ಬಲ ಅಮೂಪ,
ಪ್ರಥಮ ತುಮ್ಹೀಸೇ ಪ್ರಕಟ ಹುವಾ ಥಾ
ಮಾತೃಭಕ್ತಿ ಕಾ ತಂತ್ರ |         || 2 ||

ಓ ಹತೋತ್ಸಾಹ ಕೇ ಸ್ಫೂರ್ತಿಧಾಮ
ಓ ಗಲಿತಗಾತ್ರ ಕೇ ಚಿರ ವಿರಾಮ
ಸಹರ್ಷ ವೇ ಬಲಿದಾನ ಕರೇಂಗೇ
ಜೋ ತುಮಸೇ ಆಹೂತ |      || 3 ||

ಜಬ ತುಮ್ಹೀ ಜಿಯೇ ವಿಶ್ರಾಂತಿಹೀನ
ಮನ ಧ್ಯೇಯ – ರೂಪ ಮೇ ಕರ ವಿಲೀನ
ತುಮ್ಹರೇ ಪೀಛೇ ನಿಕಲ ಪಡೇಂಗೇ
ನವಯುವಕೋಂಕೇ ಯೂಥ |    || 4 ||

ಸಂತಪ್ತ ದೇಶ ಕೀ ಏಕ ಆಸ,
ಓ ತಮ ಜೀವ ಕೇ ಸುಖ ನಿವಾಸ
ಕ್ಯಾ ಮಾ ಕಾ ದುಃಖ ಸುನನೇವಾಲೇ
ತುಮ್ಹೀ ಏಕ ಥೇ ಪೂತ |        || 5 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code