ಓ ಅರುಣ ಕೇತು ತುಝಕೋ ಪ್ರಣಾಮ್        

ಓ ಅರುಣ ಕೇತು ತುಝಕೋ ಪ್ರಣಾಮ್       || ಪ ||

ತೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಚೇತನಾ ಕಾ ನಿರ್ಝರ, ತೂ ಜಾಗೃತಿ ಕೀ ನವ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಖರ
ತೂ ಬಲಿದಾನೊ ಕೀ ಯಾದ ಅಮರ, ತುಝಮೇ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತ ಹೈ ಜೌಹರ
ಓ ರಾಷ್ಟ್ರಗುರು ಗೌರವ ಸುನಾಮ್            || 1 ||

ತುಝಮೇ ಜ್ಯೋತಿತ ಭಾರತ ಜೀವನ, ತೂ ಸತ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಕಾ ಸಂವರ್ಧನ
ತೂ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಕಾ ಆರಾಧನ, ತೂ ತ್ಯಾಗ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಚಿಂತನ
ಹೇ ಮಾತೃಮುಕುಟ ಶೋಭಿತ ಲಲಾಮ್       || 2 ||

ವಿಜಯೋ ಕೇ ಕಿತನೇ ಗಾನ ಲಿಖೇ, ಯುಗ ಕೀ ಇತಿಹಾಸ ಮಹಾನ ಲಿಖೇ
ಶತಶತ ಜಲತೇ ಅರಮಾನ ಲಿಖೇ, ಭಾವಿ ಕೇ ಭವ್ಯ ವಿಧಾನ ಲಿಖೇ
ಹೇ ಪುಣ್ಯ ಕೀರ್ತಿ ಹೇ ಪುಣ್ಯ ಧಾಮ್         || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code