ಓಗೊಡಿರಿಂದು ಕಾಲದ ಕರೆಗೆ

ಓಗೊಡಿರಿಂದು ಕಾಲದ ಕರೆಗೆ
ಸ್ಪಂದಿಸ ಬನ್ನಿ ಮಾತೆಯ ಮೊರೆಗೆ || ಪ ||

ಗತ ಇತಿಹಾಸದ ಗರ್ಭದೊಳಡಗಿದ
ಬಡಬಾಗ್ನಿಯ ಬಡಿದೆಬ್ಬಿಸಬನ್ನಿ
ಶತಶತಮಾನದ ಕಡು ಅಪಮಾನದ
ಅಧ್ಯಾಯವ ಕೊನೆಗಾಣಿಸ ಬನ್ನಿ || 1 ||

ಈ ನಾಡಿನ ಗಡಿಗುಡಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆ
ಗೈಯಲು ಪ್ರಾಣಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿರುವ
ಅಗಣಿತ ವೀರರ ಸ್ಮರಣೆಯ ಮಾಡುತ
ಕರ್ತವ್ಯದ ಪಥದಲಿ ಮುನ್ನಡೆವಾ || 2 ||

ಸತ್ತಾರೂಢರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವು
ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿಹುದಿಂದು
ಸ್ವಾರ್ಥ ದುರಾಸೆಯ ಮೇರೆಯ ಮೀರಿ
ರಾಷ್ಟ್ರ ಹಿತವು ಮರೆಯಾಗಿಹುದಿಂದು || 3 ||

ನಕ್ಸಲೀಯ ಪೈಶಾಚಿಕ ನೃತ್ಯವ
ದ್ರೋಹಿಗಳ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಕೃತ್ಯವ
ಕೊನೆಗಾಣಿಸಲು ಕಂಕಣ ಕಟ್ಟಿ
ಪರಮ ವೈಭವದ ಗುರಿಯನು ಮುಟ್ಟಿ || 4 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code