ಓ ಬೆಳಗಲಿಹುದದೋ

ಓ ಬೆಳಗಲಿಹುದದೋ ಭಾರತದ ಬಾನಂಚು
ಸತ್ತುರುಳುತಿದೆ ನಿಶಾಸುರನ ಸಂಚು
ಮೊಳಗುತಿದೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಲಿ ನೆಲದೊಕ್ಕೊರಲ ಕಂಚು
ಅರಳುತಿದೆ ಪ್ರೇರಣೆಯ ಲತೆಯ ಮಿಂಚು                       || ಪ ||

ಭುವಿಯಾಳಕಿಳಿದಿಳಿದು ಬೇರುಗಳ ಬಾಯಿಂದ
ನೆಲದೆದೆಯ ಪೀಯೂಷ ಪಡೆದು ಕುಡಿದು
ಹೆಬ್ಬಂಡೆಗಳನೆಬ್ಬಿಸುವ ಹೆಮ್ಮರದ ಹಾಗೆ
ಇಲ್ಲಿದೋ ಏಳುತಿದೆ ತರುಣಶಕ್ತಿ                                     || 1 ||

ನಾಡಿನೆದೆ ಕುಲುಮೆಯಲಿ ನವತಿದಿಯ ತುದಿಯಲ್ಲಿ
ಕುತ್ತ ಕಲುಷಗಳ ಧಗಧಗಿಸಿ ದಹಿಸಿ
ಯಜ್ಞಯಾಗಗಳ ತಪತ್ಯಾಗಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ
ಅಗ್ನಿಯಂತುರಿಯುತಿದೆ ತರುಣಶಕ್ತಿ                            || 2 ||

ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದೆದೆಯೆತ್ತಿ ಹಿಮ್ಮಡಿಯ ಧರೆಗೊತ್ತಿ
ದುಷ್ಕಾಲನಾಗರನ ಹೆಡೆಯ ಮೆಟ್ಟಿ
ದಿಕ್ತಟದಿ ಹೊಂಗಿರಣದೋಕುಳಿಯ ಚಿಮ್ಮಿಸುತ
ಅರುಣನಂತರುಳುತಿದೆ ತರುಣಶಕ್ತಿ                            || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code