ನೋಡಿದೆಯಾ ಭರತಸುತ

ನೋಡಿದೆಯಾ ಭರತಸುತ ಭಾರತದ ಬಾನಿನಲಿ
ಭಾಗ್ಯರವಿ ತಾನುದಿಸಿ ಬರುತಲಿಹುದ
ವರುಷ ಸಾಸಿರದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಭಿನ್ನತೆಯ
ಕಲುಷಗಳ ಕಾರ್ಮುಗಿಲ ಕಳೆದು ಬೆಳಗುತಲಿ || ಪ ||

ಹೃದಯದಲಿ ಕುದಿರಕ್ತ ಮನಕೇಕೆ ಮುದಿತನವು
ಹದಗೊಳಿಸು ಮೈಮನವ ಕದನದಂಕಣಕೆ
ನಾಯಕನು ನೀನಾಗು ಸಾಯಕಂಗಳ ಧರಿಸು
ಕಾಯವನು ಕಾಯಕಕೆ ಅಣಿಗೊಳಿಸು ಎನುತ || 1 ||

ಸ್ಫುರಣಗೊಳ್ಳಲಿ ಧೈರ್ಯ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಬಲತೇಜಗಳು
ಮರಣ ಮುಖನಂತಿರುವ ತರುಣ ನಿನ್ನೊಳಗೆ
ಹರನಗೆಲಿದಿಹ ನರನ ವಾರಸಿಕೆ ನಿನಗಿಹುದು
ಸ್ಮರಣೆಗೊಳ್ಳುತ ಕುವರ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲೆನುತ || 2 ||

ತರುಣರೆದೆ ಗೂಡೊಳಗೆ ಧ್ಯೇಯದೀಪ್ತಿಯ ಬೆಳಗಿ
ಜ್ಞಾನ ತೈಲವ ನೆರೆದು ತಮವ ಕಳೆಯುತಲಿ
ಇದು ಗಮ್ಯವಿದು ದಾರಿ ಏರಿ ರಥವೆಂದೆನುತ
ಸಂಘ ಭಾಸ್ಕರನುದಿಸಿ ಬರುತಲಿಹುದ || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code