ನಿತ್ಯ ಸಾಧನಾ ಕೀ ಜ್ಯೋತಿ ಸೆ

ನಿತ್ಯ ಸಾಧನಾ ಕೀ ಜ್ಯೋತಿ ಸೆ
ರಾಷ್ಟ್ರ ದೇವಕಾ ಧ್ಯಾನ ಧರೇ
ರಾಷ್ಟ್ರ ಧರ್ಮಕಿ ಧ್ವಜಾ ಹಾಥ ಲೇ
ಭಾರತ ಕಾ ಉತ್ಥಾನ ಕರೆ
ದಿಗ ದಿಗಂತ ಜಯಗಾನ ಕರೇ || ಪ ||

ಧರ್ಮತತ್ವ ಕೀ ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಯಹ
ಋಷಿ ಮುನಿಯೋಂಕಿ ಪುಣ್ಯಧರಾ
ಸಪ್ತ ಸರಿತ ಕೇ ನಿರ್ಮಲ ಜಲಸೇ
ಹೃದಯ ಹಮಾರಾ ಶುದ್ಧ ಬನಾ
ದಿವ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಪರ ಚಲತೇ ಚಲತೇ
ಜೀವನ ಕೋ ಹಮ ಸಾರ್ಥ ಕರೇ || 1 ||

ಶಾಶ್ವತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಧರ್ಮಧರಾ ಪರ
ಸಂಕಟ ಕೀ ಕಾಲಿ ಛಾಯಾ
ಭೋಗವಾದ ಕೇ ಭ್ರಮ ಜಾಲೋ ಮೆ
ಸತ್ವ ಹಮಾರ ಕ್ಯೂಂ ಖೋಯಾ
ಭಾರತ ಮಾ ಕೀ ವೃತಧಾರಿ ಹಮ್
ಸ್ವಾರ್ಥಭಾವ ಕಾ ತ್ಯಾಗ ಕರೇ || 2 ||

ಶಕ್ತಿ ಕಾಉದ್ಘೋಷ ಕರೇ
ಹೋಗಿ ವಿಜಯ ಸುನಿಶ್ಚಿತ ಸತ ಕೀ
ಐಸಾ ಹಮ ವ್ಯವಹಾರ ಕರೇ
ಸುಪ್ತ ಶಕ್ತಿ ಕೋ ಜಾಗೃತ ಕರನೇ
ಜನ ಮನ ಮೆ ಸಂಚಾರ ಕರೇ || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code