ನಿತ್ಯ ನಯೇ ಸುಮನೋ ಸೇ

ನಿತ್ಯ ನಯೇ ಸುಮನೋ ಸೇ ಜಿಸಕೀ ರಹತೀ ಗೋದ ಹರೀ
ಜನನೀ ತೇರೀ ಸುಂದರತಾ ಲಖ ಆಂಖೇ ನಹೀ ಭರೀ               || ಪ ||

ಹಿಮಗಿರಿ ವಿಂಧ್ಯ ನೀಲಗಿರಿ ಮಾಯಾ | ಸಾಗರ ಮುಕ್ತಾ ಅಘ್ರ್ಯ ಚಢಾಯಾ
ಗೋಮುಖ ಸೇ ಬಹತೀ ಇಕಲಾತೀ | ಗಂಗಾ ಆ ಉತರೀ             || 1 ||

ಭೋರ ಸಹಸದಲ ಸರಸಿಜಡೋಲೇ ಶಾಂತ ದುಪಹರೀ ಕೋಕಿಲ ಬೋಲೇ
ಸಂಧ್ಯಾ ಸತರಂಗಾಪಟ ಖೋಲೇ | ರಜನೀ ಛಬಿ ಬಿಖರೀ            || 2 ||

ಮಧುರಿತು ರಸಸಿಂಗಾರ ಖಿಲಾತೀ | ಶರದ ತುಹಿನ ಲಡಿಯಾ ಬಿಖರಾತೀ
ಧೂಪ ಶಿಶಿರ ಕೀ ಮನ ಹರ್ಷಾತೀ | ಸಾವನ ಕೀ ಬದರೀ            || 3 ||

ಕೌನ ಅಭಾಗಾ ಪ್ಯಾರ ಕರೇ ನಾ ? ತವ ಹಿತ ಜೀಯೇ ಔರ್ ಮರೇ ನಾ ?
ಪ್ರಾಣೋ ಮೇ ಸ್ವರ ಯಹೀ ಭರೀ ಮಾ | ಗೀತೋ ಕೀ ಲಹರೀ      || 4 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code