ನಿನ್ನರುಣ ಕಿರಣಗಳು

ನಿನ್ನರುಣ ಕಿರಣಗಳು ನಿನ್ನ ಶುಭಕರ ಬೆಳಕು
ನನ್ನ ಧೀಯನು ಬಳಸಿ ಬೆಳಗೆ ಬರಲಿ       || ಪ ||

ನಿನ್ನ ಸರ್ವಾತ್ಮದಲಿ ನನ್ನನರಿವಂದದಲಿ
ನನ್ನ ಹೃದಯವ ಹಿರಿದು ಮಾಡೆಬರಲಿ     || 1 ||

ಭೇದವೇ ನಿನಗಿಲ್ಲ ಶತ್ರು ಮಿತ್ರರು ಮಿಲ್ಲ
ಒಳಿತು ಕೆಡುಕನು ದಾಟಿದಿರವು ನಿನದು    || 2 ||

ನಾನು ನಿನ್ನಂತಾಗಿ ನಿನ್ನೊಳೈಕ್ಯನೇ ಆಗಿ
ನಿನ್ನಿರವಲೇ ಜಗವನರಿವುದೆಂದು          || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code