ನಿಜ ಹೃದಯ ಕಾ ಸ್ನೇಹ ಕಣಕಣ

ನಿಜ ಹೃದಯ ಕಾ ಸ್ನೇಹ ಕಣಕಣ, ದೇವ ಪ್ರತಿಮಾ ಪರ ಚಢಾಕರ
ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಂದಿರ ಕಾ ಪುನರ್ನಿಮಾಣ ಕರನಾ ಹಮೇ ತೋ         || ಪ ||

ಕಾಟ ಕಣಕಣ ದೇಹ ಜಿಸಕೀ ದುರ್ಗ ಕಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಹೋತಾ
ಏಕ ತಿಲ ಹಟನೇ ನ ಪಾತಾ ಭೂಮಿ ಮೇ ಹೀ ಪ್ರಾಣ ಖೋತಾ
ಜಯ ಪರಾಜಯ ಕೀರ್ತಿ ಯಶ ಕೀ ಛೋಡ ಕರಕೇ ಕಾಮನಾಯೇ
ರಾತ ದಿನ ನಿಶ್ಚಲ ಅಟಲ ಚುಪಚಾಪ ಗಢ ಕಾ ಭಾರ ಢೋತಾ
ಶೋಕ ಮೇ ರೋತಾ ನಹೀ ಔರ್ ಹರ್ಷ ಮೇ ಹಸತಾ ನಹೀ ಜೋ
ರಾಷ್ಟ್ರ ಕೀ ದೃಢ ನೀವ ಕಾ ಪಾಷಾಣ ಬನನಾ ಹೈ ಹಮೇ ತೋ   || 1 ||

ಸಹ ಉಪೇಕ್ಷಾ ಶೂನ್ಯ ಪಥ ಪರ ಜ್ಯೋತಿ ಕಾ ಆಭಾಸ ಲೇಕರ
ಫೂಂಕ ತಿಲತಿಲ ದೇಹ ಯುಗಯುಗ ಕಾ ಅಮರ ಇತಿಹಾಸ ಲೇಕರ
ಕರ ರಹಾ ನಿರ್ದೇಶ ಪಂಥೀ ದೂರ ಮಂಜಿಲ ಹೈ ಅಭೀ ಭೀ
ಫಿರ ಪಥಿಕ ಬಢತಾ ಅಮಿತ ಬಲ ಔರ ದೃಢ ವಿಶ್ವಾಸ ಲೇಕರ
ಉಸ ವಿರಾಗೀ ದೀಪ ಕಾ ವೈರಾಗ್ಯ ರಗರಗ ಮೇ ರಮಾ ಕರ
ಶೂನ್ಯ ನಿರ್ಜನ ಧ್ಯೇಯಪಥ ದ್ಯುತಿಮಾನ ಕರನಾ ಹೈ ಹಮೇ ತೋ  || 2 ||

ಮಿಟ ಗಯೀ ಜೋ ಕಿಂತು ಕ್ಷಣ ವಿಶ್ರಾಮ ಭೀ ಲೇನೇ ನ ಪಾಯೀ
ಜೋ ಪ್ರಲಯ ಕೇ ರೋಷ ಕೋ ಭೀ ಪಾರ ಕರ ಕೇ ಮುಸ್ಕುರಾಯೀ
ಚೀರತೀ ಹೀ ಜೋ ರಹೀ ಅವಿರಾಮ ಬಾಧಾ ಉದಧಿ ಉರ ಕೋ
ನಾವ ಕೋ ತಿಲತಿಲ ಪ್ರಗತಿ ದೇ ಅಂತ ಮೇ ಚಿರ ಮುಕ್ತಿ ಪಾಯೀ
ಕಿಂತು ಅಪನೇ ದೇಹ ಕೋ ಭೀ ದೇಹ ಅಪನೀ ಕಹ ನ ಪಾಯೀ
ರಾಷ್ಟ್ರ ನೌಕಾ ಕೀ ವಹೀ ಪತವಾರ ಬನನಾ ಹೈ ಹಮೇ ತೋ      || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code