ನವ್ಯಾ ಯುಗಾಚೀ ಹಾಕ ಆಮ್ಹಾಲಾ (ಮರಾಠಿ)

ನವ್ಯಾ ಯುಗಾಚೀ ಹಾಕ ಆಮ್ಹಾಲಾ, ಝೇಪ ಆಮುಚೀ ಯಶಾ ಕಡೇ
ಧಮಕ ಕುಣಾಚಿ ಅಡವಾಯಾಚಿ ಗತೀ ಆಮುಚೀ ಫುಡೇ ಫುಡೇ || ಪ ||

ಶ್ರೀ ವಿಜಯಾಲಾ ಜಿಂಕೂನ ಅಣೂ ಉನ್ಮತ್ತಾನಾ ಚಾರು ಖಡೇ
ಖೇಚುನ ಆಣೂ ಸ್ವರ್ಗ ಧರೇವರ ಆಮ್ಹೀ ಛಾತೀಚೀ ನಿಧಡೇ || 1 ||

ಮೃತ್ಯಲಾ ಹೀ ತುಡುವುನ ಜಾವೂ, ಧ್ಯೇಯ ಪಥಾವರ ನಿತ್ಯ ಫುಡೇ
ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚೇ ಹೃದಯ ಪೇಟವೂ ಕರೀ ಘೇವುನಿ ದೀಪ್ತ ಚುಡೇ || 2 ||

ದೇಶಾ ಸಾಠೀ ಜನ್ಮ ಆಮುಚಾ ಭೂಮಾತೇಸ್ತವ ದೇಹ ಪಡೇ
ಮರೂನ ಆಮ್ಹೀ ಜಗಾಸ ದೇವೂ ಅಮರತ್ವಾಚೇ ನವೇ ಧಡೇ || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code