ನವೋನ್ಮೇಶ ಕೀ ಶುಭ ಬೇಲಾ ಮೇ

ನವೋನ್ಮೇಶ ಕೀ ಶುಭ ಬೇಲಾ ಮೇ ಲೇಕರ ದೃಢ ವಿಶ್ವಾಸ ಚಲೇ
ಸಮಯ ಆ ಗಯಾ ಲಿಖೇ ದೇಶ ಕಾ ಫಿರ ಸ್ವರ್ಣಿಮ ಇತಿಹಾಸ ಚಲೇ || ಪ ||

ಧ್ಯೇಯ ಸಾಮನೇ ಸಾಥ ಹಮಾರೇ ಗೌರವಶಾಲಿ ಪರಂಪರಾ
ವಿಜಯ ತಿಲಕ ಕೋ ಕಾತುರ ಹೈ ಯೆಹ ವಂದಿತ ಸಸ್ಯ ಶ್ಯಾಮಲಾ ವಸುಂಧರಾ
ಮುಖ ಮೇ ಜ್ಞಾನ ಪೀಠ ಪರ ತರ್ಕಶ ನಿಜ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ವಿಕಾಸ ಕರೇ
ಭೋಗವಾದ ಕೇ ಅಂಧಕಾರ ಮೇ ಹಿಂದು ದಿವ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ ಭರೇ || 1 ||

ಖೂದ ಪಡೇ ಅಬ ಕರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ಮೇ ಪ್ರಗತಿ ಶಿಖರ ಪರ ಚರಣ ಧರೇ
ತಿಲ ತಿಲ ಟಪಕರ ನಿಜ ಪೌರುಷ ಸೇ ಅಮರ ಕೀರ್ತಿ ಕಾ ವರಣ ಕರೇ
ಕರೇ ನಯೇ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಭಯ ಹೋ ಕಂಟಕ ಪಥ ಪರ ಭಡೇ ಚಲೇ
ಜಿಧರ ಭಡೇ ಸಮೃದ್ಧಿ ಶೌರ್ಯ ಕೇ ಸಮರಸತಾ ಕೇ ಫೂಲ ಖಿಲೇ || 2 ||

ಬದಲ ರಹಾ ಯುಗ ವಿದ್ವಂಸೋ ಪರ ಪುನಃ ನಯೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಕರೇ
ಮನ ಅಂಧಿಯಾರೇ ಘರ ಮೇ ಜಲತೇ ಏಕ ದೀಪ ಕಾ ದಾನ ಕರೇ
ತ್ಯಾಗಿ ಬಲಿದಾನೀ ಹಿಂದು ಕಾ ನಾಮ ಪುನಃ ಚರಿತಾರ್ಥ ಕರೇ
ಸಂಘ ಮಂತ್ರ ಸೇ ನಯೀ ಪ್ರೇರಣಾ ಲೇಕರ ಫಿರ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಕರೇ || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code