ನವೀನ ಪರ್ವ ಕೇ ಲಿಯೇ

ನವೀನ ಪರ್ವ ಕೇ ಲಿಯೇ ನವೀನ ಪ್ರಾಣ ಚಾಹಿಯೇ      || ಪ ||

ಸ್ವತಂತ್ರ ದೇಶ ಹೋ ಗಯಾ ಪ್ರಭುತ್ವಮಯ ದಿಶಾ ಮಹೀ
ನಿಶಾ ಕರಾಲ ಟಲ ಚುಕೀ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮಾ ವಿಭಾಮಯೀ
ಮುಕ್ತ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಕೋ ನವೀನ ಮಾನ ಚಾಹಿಯೇ     || 1 ||

ಚಢ ರಹಾ ನಿಕೇತ ಹೈ ಕಿ ಸ್ವರ್ಗ ಛೂ ಗಯಾ ಸರಲ
ದಿಶಾ ದಿಶಾ ಪುಕಾರತೀ ಕಿ ಸಾಧನಾ ಕರೋ ಸಫಲ
ಮುಕ್ತ ಗೀತ ಹೋ ರಹಾ ನವೀನ ರಾಗ ಚಾಹಿಯೇ        || 2 ||

ಯುವಕ ಕಮರ ಕಸೋ ಕಷ್ಟ ಕಂಟಕೋ ಕೀ ರಾಹ ಹೈ
ಪ್ರಾಣದಾನ ಕಾ ಸಮಯ ಉಮಂಗ ಹೈ ಉಛಾಹ ಹೈ
ಪಗೋ ಮೇ ಆಂಧಿಯಾ ಭರೇ ಪ್ರಯಾಣ-ಗಾನ ಚಾಹಿಯೇ  || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code