ನವಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣಕೆ ಎರಗಿದ

ನವಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣಕೆ ಎರಗಿದ ಐಕ್ಯ ವಿರೋಧಿ ಸವಾಲುಗಳೇ
ಯುವ ಭಾರತ ಹೊರಟಿದೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಿಮ್ಮನು ನಿಮ್ಮ ಅಖಾಡದಲೆ || ಪ ||

ಅಪ್ರತಿಹತವಿದು ನಾಡಿಗೆ ಕೂಡಿದ ಧ್ಯೇಯ ಜೀವನದ ಬಲದರಿವು
ತನುಮನಗಳ ಅನುಶಾಸನ ನೀಡಿದ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರವಾಹದ ತಿರುವು         || 1 ||

ಸಂಘಟನೆಯ ಗಂಗೋತ್ರಿಯ ಬುಗ್ಗೆ ನಿಜ ಸಮಾಜದಂಚಿನವರೆಗೆ
ಅನುಜತ್ವದ ಸ್ನೇಹಾಂಕಿತ ಲಗ್ಗೆ ಮನುಜತ್ವದ ಮೇರೆಯವರೆಗೆ                || 2 ||

ಧ್ರುವ ಸಂಜೀವಿನಿ ಧರ್ಮ ವಿಕಾಸದ ನೆಲೆಗಭಿನಂದನೆ ಭಾರತಿಗೆ
ಭಾವೀ ಬದುಕಿನ ಭಾವ ಬುನಾದಿಗೆ ಜೀವಗೌರವದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ               || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code