ನವ ಭಾರತ ಶಿಲ್ಪಿಗಳಾಗೋಣ

ನವ ಭಾರತ ಶಿಲ್ಪಿಗಳಾಗೋಣ
ಹೊಸ ಬಾಳಿನ ಭಾಗ್ಯವ ಬರೆಯೋಣ || ಪ ||

ಗಂಗೆಯ ತಂದ ಭಗೀರಥನಂತೆ
ವಿಷವನು ಉಂಡ ನಂಜುಂಡನಂತೆ
ತಪವನು ಗೈದು ವಿಷವನ್ನು ಕುಡಿದು
ಸಮಾಜ ದೇವಗೆ ಪ್ರಾಣವ ಎರೆದು || 1 ||

ಕಾಣುವ ಅರಿಗಳ ಅಟ್ಟುತ ಯೋಧರು
ಕಾಣದ ವೈರಿಯ ಮೆಟ್ಟುತ ವೈದ್ಯರು
ಕಾಯಕ ಯೋಗಿಯ ತರದಲಿ ರೈತರು
ತಾಯಿಯ ಕಷ್ಟವ ತೊಳೆಯುತಲಿಹರು. || 2 ||

ನವ ಚೈತನ್ಯದ ನವ ಕುಸುಮಗಳು
ಕಾಣುತ ಹೊರಟಿವೆ ನವ ಕನಸುಗಳು
ಭಾರತ ಮಾತೆಯು ಆತ್ಮನಿರ್ಭರಳು
ಇದ ಸಾಧಿಸಿ ತೀರುವ ನಾವೇ ಕಲಿಗಳು. || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code