ನಮೋ ನಮೋಂಬ ದೇವವಾಣಿ

ನಮೋ ನಮೋಂಬ ದೇವವಾಣಿ ದೇವಿ ಕಾಮಪೂರಣಿ |
ನಮೋ ನಮೋಂಬ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಪುನೀಹಿ ಕಾಮರೂಪಿಣಿ || || ಪ ||

ಯಾಗಧೂಮಪಾವಿತೇ ತಪೋವನೇ ನಿನಾದಿನಿ !
ಪಾವನಾಪಗಾ-ಪ್ರವಾಹ-ಮಂಜುನಾಧ-ಯೋಗಿನಿ !
ಯೋಗಧೂತಪಾತ್ಮನಾಂ ಮುಖೇsಮಲೇ ವಿಲಾಸಿನಿ !
ಭೋಗಸುಂದರಾಪವರ್ಗದಾಯಿನಿ, ಸನಾತನಿ ! || 1 ||

ಚಾರುಶಬ್ಧ-ಸುಂದರಾಸ್ಯ-ವಲ್ಗುಲಾಸ್ಯ-ಮೋಹಿನಿ !
ವ್ಯಾಸ-ವಾಲ್ಮೀಕಿ-ಕಾಲಿದಾಸ-ಭಾಸ-ವಾಸಿನಿ !
ಭಾವ-ಭವ್ಯ-ವಾಗ್ವಿಲಾಸ-ರಂಗಮಂಚ-ರೂಪಿಣಿ !
ರಮ್ಯಗೀತ-ನೃತ್ಯನಾಟ್ಯ-ಮೇಲನೇನ ಶೋಭಿನಿ ! || 2 ||

ತರ್ಕ-ಶಬ್ಧ-ಶಾಸ್ತ್ರ-ಚಿತ್ರ-ವಾಗ್ವಿನೋದ-ರಂಜನಿ !
ಬ್ರಹ್ಮಕರ್ಮಚಿಂತಯಾ ನಿಗೂಢತತ್ತ್ವದರ್ಶಿನಿ !
ವೇದಲೋಕಶಬ್ಧಸಂಪದೂರ್ಜಿತೇ ಮನೋನ್ಮನಿ !
ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತೇರುದಾರಸಾರವಾಹಿನಿ ! || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code