ನಮೋ ಭಗವತಿ ಹೇ ಸರಸ್ವತಿ

ನಮೋ ಭಗವತಿ | ಹೇ ಸರಸ್ವತಿ |
ವಂದೇ ತವ ಪದಯುಗಲಮ್ ||
ವಿದ್ಯಾಂ ಬುದ್ಧಿಂ ವಿತನು ಭಾರತೀ
ಚಿತ್ತಂ ಕಾರಯ ಮಮ ವಿಮಲಮ್  || ಪ ||

ವೀಣಾವಾದಿನಿ ಶುಭಮತಿದಾಯಿನಿ
ಪುಸ್ತಕಹಸ್ತೇ ದೇವನುತೇ |
ವರ್ಣಜ್ಞಾನಂ ಸಕಲನಿದಾನಂ
ಸನ್ನಿಹಿತಂ ಕುರು ಮಮ ಚಿತ್ತೇ    || 1 ||

ಹಂಸವಾಹಿನಿ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನಿ
ಕರುಣಾಪೂರ್ಣಾ ಭವ ವರದೇ |
ಮಂಜುಲಹಾಸಿನಿ ನಾಟ್ಯವಿಲಾಸಿನಿ
ಲಾಸ್ಯಂ ಕುರು ಮಮ ರಸನಾಗ್ರೇ  || 2 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code