ಈ ನೆಲ ನಮ್ಮದು ನಮ್ಮಯ ಜನನಿ

ಈ ನೆಲ ನಮ್ಮದು ನಮ್ಮಯ ಜನನಿ
ಕಸುವುಣಿಸಿದ ಮಮತಾಮಯಿ ಧರಣಿ || ಪ ||

ನಾಗರಿಕತೆ ನಲಿದಾಡಿದ ತೊಟ್ಟಿಲು
ಮಾನವ್ಯದ ಗುರು ಮೋಕ್ಷದ ಮೆಟ್ಟಿಲು
ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಸಿರಿ ಮಡಿಲು
ಮೌಲ್ಯ ಮಣಿಗದೆ ಕಡಲು || 1 ||

ತತ್ತ್ವಗಳುದಿಸಿದ ಸತ್ತ್ವಗುಣಾನ್ವಿತೆ
ನಿತ್ಯ ಮನೋಹರಿಣೀ
ಸತ್ಯ – ಶಿವೇ ಸೌಂದರ್ಯ ಸಮನ್ವಿತೆ
ಪುತ್ರ ಕೋಟಿ ಭರಣೀ || 2 ||

ತತ್ತ್ವಸಂಕುಲೆ ನಿತ್ಯ ಮಂಗಲೆ
ಸತ್ಯಶಿವಂಕರಿಣೀ
ಸೌಂದರ್ಯದಾ ಗಣೀ
ಕಸುವುಣಿಸಿದ ಮಮತಾಮಯಿ ಧರಣೀ || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code