ನದಿಯಾ ನ ಪಿಯೇ ಕಭೀ

ನದಿಯಾ ನ ಪಿಯೇ ಕಭೀ ಅಪನಾ ಜಲ
ವೃಕ್ಷ ನ ಖಾಯೇ ಕಭೀ ಅಪನಾ ಫಲ
ಅಪನೇ ತನ ಕೋ ಮನ ಕೋ ಧನ ಕೋ
ದೇಶ ಕೋ ದೇ ದೇ ದಾನ ರೇ
ವೋಹ ಸಚ್ಛಾ ಇನ್ಸಾನ ರೇ || ಪ ||

ಚಾಹೇ ಮಿಲೇ ಸೋನಾ ಚಾಂದೀ ಚಾಹೇ ಮಿಲೇ ರೋಟೀ ಬಾಸೀ
ಮಹಲ ಮಿಲೇ ಬಹು ಸುಖಕಾರೀ ಚಾಹೇ ಮಿಲೇ ಕುಟಿಯಾ ಖಾಲೀ
ಪ್ರೇಮ ಔರ ಸಂತೋಷ ಭಾವ ಸೇ ಕರತಾ ಜೋ ಸ್ವೀಕಾರ ರೇ || 1 ||

ಚಾಹೇ ಕರೇ ನಿಂದಾ ಕೋಈ ಚಾಹೇ ಕೋಈ ಗುಣ ಗಾನ ಕರೇ
ಫೂಲೋಂ ಸೇ ಸತಕಾರ ಕರೇ ಕಾಂಟೋ ಕೀ ಚಿಂತಾ ನ ಧರೇ
ಮಾನ ಔರ ಅಪಮಾನ ಹೀ ದೋನೋ ಜಿಸೇ ಕೇ ಲಿಯೇ ಸಮಾನ ರೇ || 2 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code