ನಡೆದು ತೋರುವೆವು ಲೋಕಕೆ ನೀತಿಯ

ನಡೆದು ತೋರುವೆವು ಲೋಕಕೆ ನೀತಿಯ
ಅಂಜುವೆದೆಯು ನಮ್ಮದಲ್ಲ
ಹಿಂದುತ್ವದ ಅಭಿಮಾನದ ಬದುಕಲಿ
ಕೀಳರಿಮೆಗೆ ಎಡೆಯಿಲ್ಲ || ಉತ್ತಿಷ್ಠ ಭಾರತ || || ಪ ||

ವಿಶ್ವದ ಮನುಜರು ಅಗ್ರಜ ಅನುಜರು
ತಾಯಿ ಭೂಮಿ ನಮಗೆಲ್ಲಾ
ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಉಪಕೃತಿ ನಮ್ಮಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ
ಸ್ವಾರ್ಥ ಸುಖದ ಸೋಂಕಿಲ್ಲ
ಬಂಧುತ್ವದ ಸಾವಿರದಿತಿಹಾಸಕೆ
ಜಗದಲಿ ಸರಿಸಮರಿಲ್ಲ || 1 ||

ಪುಣ್ಯದ ವರ್ಧನೆ ಪಾಪ ನಿವಾರಣೆ
ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಸಾಧನೆಗೆ
ಕರ್ಮದ ಫಲವಿದೆ ಧರ್ಮದ ಬಲವಿದೆ
ಸಾರ್ಥಕತೆಯ ನೆಮ್ಮದಿಗೆ
ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಅವಿರತ ಅನುಭೂತಿಗೆ
ಹೋಲಿಕೆಗಳ ಹರಹಿಲ್ಲ || 2 ||

ಆಕ್ರಮಣಕರ ಎದೆ ಡವಡವಗುಡುತಿದೆ
ಕಾದಿದೆ ವೈರಿಗೆ ಮರಣ
ಅನುಭವದುಸಿರಲಿ ಹಿಂದೂ ಹೆಸರಲಿ
ಸಂಕ್ರಮಿಸಿದೆ ಜಾಗರಣ
ಕಾಲವನಾಳಿದ ವಿರಾಟ ಪುರುಷಗೆ
ಸೋಲೆಂಬುದರರಿವಿಲ್ಲ || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code