ಮೃಣ್ಮಯೀ ಹೋ ತುಮ ಪುರಾತನ

ಮೃಣ್ಮಯೀ ಹೋ ತುಮ ಪುರಾತನ
ಸುಯಶ ವಿಮಲ ಪಾವನ ಮಾ || ಪ ||

ಮೃತ್ತಿಕಾ ತುಮ ವೀರ ಪ್ರಸವಾ, ಸ್ವರ್ಣಮಯೀ ತುಮ ಸ್ವರ್ಣ ಪ್ರಸವಾ
ತುಮ ಅಚೇತನ ಹೋ ಪರಂತು, ಚೈತನ್ಯ ತುಮಸೇ ಪ್ರಾಣ ಲೇತಾ || 1 ||

ವಿಘ್ನಮಾಲಾ ಆಜ ಆಯೀ ದೌಡಕರ ತುಮಕೋ ಹರಾನೇ
ಶಕ್ತಿ ಕೀ ತುಮ ಮೂರ್ತಿ ಬನಕರ, ಪಹನ ಲೋ ಚಿರ ವಿಜಯಮಾಲಾ || 2 ||

ಭಯದ ಹೈ ಮಾ ಆಜ ಮಂಡಲ, ಭಯ ಪ್ರಕಂಪಿತ ಬನ ಸೃಜನ ಮನ
ಕೀರ್ತಿ ಕಾ ಸೌರಭ ತುಮ್ಹಾರೇ ಪ್ರೇರಣಾ ದೇ ಔರ್ ಸಹಾರಾ || 3 ||

One thought on “ಮೃಣ್ಮಯೀ ಹೋ ತುಮ ಪುರಾತನ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code