ಮಿಟಾನೇ ಮಾತಾ ಕೇ ಸಬ ಕ್ಲೇಶ

ಮಿಟಾನೇ ಮಾತಾ ಕೇ ಸಬ ಕ್ಲೇಶ, ಹೃದಯ ಮೇ ಲಿಯೇ ಅಮರ ಸಂದೇಶ
ನಯಾ ಯುಗ ಕರನಾ ಹೈ ನಿರ್ಮಾಣ, ಪುರಾನೀ ನೀವ ನಯಾ ನಿರ್ಮಾಣ || ಪ ||

ಯಹ ಭ್ರಷ್ಟ ಕಲಂಕಿತ ಜೀವನ, ಪಶುತಾಕಾ ಬರ್ಬರ ನರ್ತನ
ಮಾನವತಾ ಕೀ ಅರ್ಥೀಪರ ಯಹ ನಗ್ನ ವಾಸನಾ ದರ್ಶನ
ನಿರಖ ಯಹ ನಿಷ್ಠೂರ ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಉಠೇ ಹಮ ಕ್ರೋಧಿತ ಹೋ ಹುಂಕಾರ
ಧರ್ಮಕಾ ಕರನೇ ಕಾ ಪರಿತ್ರಾಣ ಪುರಾನೀ ನೀವ ……….. || 1 ||

ಯಹ ಅಮರ ಧರ್ಮ ಕೀ ಧಾರಾ, ಮಾನವಕಾ ಏಕ ಸಹಾರಾ
ಜಗಕೋ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಪ್ರದಾತಾ, ವರದಾತಾ ಹಸ್ತ ಹಮಾರಾ
ರೂಕೇನಾ ಇಸಕಾ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರವಾಹ ಮಚಲತೀ ಹೃದಯೋ ಮೇ ಯೇ ಚಾಹ
ಉಸೀ ವ್ಯಾಕುಲ ತನಮನ ಪ್ರಾಣ, ಪುರಾನೀ ನೀವ || 2 ||

ಹೈ ಧ್ಯೇಯ ಸತ್ಯಪರ ಆಶ್ರಿತ ಪ್ರಾಣೋ ಮೆ ಪೌರುಷ ಜಾಗೃತ
ಹಮ ಲೇಕರ ವಿಜಯ ಪತಾಕಾ ಧ್ರುವಪಥಪರ ಬಡೇ ಅಶಂಕಿತ
ಸ್ವಯಂ ಹೀ ಪಾಪ ಹುವಾ ಭಯಭೀತ, ಜಹಾ ಹೈ ಧರ್ಮ ವಹೀ ಹೈ ಜೀತ
ಸಂಬಲ ಕೀ ಪಾಪ ಅರೇ ಮ್ರಿಯಮಾಣ, ನಯಾ ಯುಗ ಹೋತಾ ಹೈ ನಿರ್ಮಾಣ || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code