ಮೇರಾ ರಂಗ ದೇ ವಸಂತೀ ಚೋಲಾ

ಮೇರಾ ರಂಗ ದೇ ವಸಂತೀ ಚೋಲಾ || ಪ ||

ಜಿಸ ರಂಗ ಮೇ ರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪನೇ ಮಾ ಕಾ ಬಂಧನ ಖೋಲಾ
ಜಿಸ ರಂಗ ಮೇ ರಂಗ ವೀರ ಶಿವಾಜೀ ಜನನೀ ಜಯ ಜಯ ಬೋಲಾ || 1 ||

ಜಿಸ ರಂಗ ಮೇ ರಂಗ ಛತ್ರಸಾಲ ನೇ ಘರ ಕಾ ಸಬ ಸುಖ ಛೋಡಾ
ವನ ವನ ಮಾರಾ ಫಿರತಾ ಥಾ ದಿಲ ಮೇ ಲಿಯೇ ಫಫೋಲಾ || 2 ||

ಸೌ ಸೌ ಮೊಗಲೋ ಕೋ ಖದೇಡತಾ ವಹ ಬಲವೀರ ಅಕೇಲಾ
ಯವನೋ ಪರ ವಹ ತೇಜ ಕಟಾರೀ ಬರಸಾತೀ ಥೀ ಶೋಲಾ || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code