ಮಾತು ಮಾಗಲಿ ಭಾಷೆ ಬೆಳೆಯಲಿ

ಮಾತು ಮಾಗಲಿ ಭಾಷೆ ಬೆಳೆಯಲಿ
ಹೃದಯ ಪಕ್ವತೆ ಪಡೆಯಲಿ
ಭಾರತಾಂಬೆಯ ಕೀರ್ತಿ ಬೆಳಗಲಿ
ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣದ ತೆರದಲಿ || ಪ ||

ಧ್ವಜವು ಹಾರಲಿ ಮೇಲಕೇರಲಿ
ನಾಡಹಿರಿಮೆಯ ಸಾರಲಿ
ಜನರು ಸಮರಸ ಗೀತೆ ಹಾಡಲಿ
ಐಕ್ಯ ಭಾವವು ಮೂಡಲಿ || 1 ||

ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರು ಒಂದುಗೂಡಲಿ
ಭಾರತಾಂಬೆಯ ಭಜಿಸಲಿ
ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ಒರತೆ ಹರಿಯಲಿ
ಬಂಧು ಭಾವವ ಬೆಸೆಯಲಿ || 2 ||

ಧರ್ಮರಕ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಭಾರತ
ವಿಶ್ವಗುರು ತಾನಾಗಲಿ
ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿಯ ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿಯು
ಜಗಕೆ ಮಾರ್ಗವ ತೋರಲಿ || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code