ಮಾತೃಮಂದಿರ ಮೇ ಚಲೋ ಪ್ರಿಯ

ಮಾತೃಮಂದಿರ ಮೇ ಚಲೋ ಪ್ರಿಯ !
ಹೋ ರಹೀ ಹೈ ಆರತೀ || ಪ ||

ಶಂಖಧ್ವನಿ ಉಠನೇ ಲಗೀ ಹೈ ದೀಪ ಕೀ ಲೌ ಭೀ ಜಗೀ ಹೈ
ಆಜ ಕರುಣಾ ಲಿಯೇ ವೀಣಾ ಸ್ವಯಂ ಹೀ ಝಂಕಾರತೀ || 1 ||

ರಹೀ ಪಹಲೇ ಕೀ ನ ಗರಿಮಾ ಬಂಧನೋ ಮೇ ಬಂಧಿ ಪ್ರತಿಮಾ
ಆಜ ಸುಷಮಾ ಹೀನ ಪ್ರತಿಮಾ ಭಗ್ನ ತುಮ್ಹೇ ಪುಕಾರತೀ || 2 ||

ಅಜಿರ ಮೇ ಹೋ ಆಜ ವಂದನ ಅಚಿರ ಮಾಂ ಕೇ ಕಟೇ ಬಂಧನ
ಕೋಟಿ ಕಂಠೋಂ ಮೇ ಬಜೇ ರಣವಾದ್ಯ ಬಲಿ ಕೀ ಭಾರತೀ || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code