ಮಾತೃಭೂಮಿ ಗಾನಸೇ ಗೂಂಜತಾ

ಮಾತೃಭೂಮಿ ಗಾನಸೇ ಗೂಂಜತಾ ರಹೇ ಗಗನ್
ಸ್ನೇಹ ನೀರಸೇ ಸದಾ ಫೂಲತೇ ರಹೇ ಸುಮನ್ || ಪ ||

ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಭಾವನಾ ಸ್ವದೇಶಕಾ ವಿಚಾರ ಹೋ
ರೋಮರೋಮ ಮೇ ರಮಾ ಸ್ವಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಹೋ
ಆರತೀ ಉತಾರತೇ ಪ್ರಾಣದೀಪ ಹೋ ಮಗನ್ || 1 ||

ಹಾರಕೇ ಸುಸೂತ್ರ ಮೇ ಮೋತಿಯೋಂ ಕಿ ಪಂಕ್ತಿಯಾಂ
ಗ್ರಾಮ ನಗರ ಪ್ರಾಂತಸೇ ಸಂಘಟಿತ ಶಕ್ತಿಯಾಂ
ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ರೂಪಮೇ ರಾಷ್ಟ್ರಹೋ ವಿರಾಟತನ್ || 2 ||

ಐಕ್ಯಶಕ್ತಿ ದೇಶಕೀ ಪ್ರಗತಿ ಮೇ ಸಮರ್ಥ ಹೋ
ಧರ್ಮ ಆಸರಾ ಲಿಯೇ ಮೋಕ್ಷ ಕಾಮ ಅರ್ಥ ಹೋ
ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ಆಜ ಫಿರ್ ಜ್ಞಾನಕಾ ಬನೇ ಸದನ್ || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code