ಮಾತೃ ಭೂ ಕೀ ಮೂರ್ತಿ ಮೇರೇ

ಮಾತೃ ಭೂ ಕೀ ಮೂರ್ತಿ ಮೇರೇ
ಹೃದಯ ಮಂದಿರ ಮೇ ವಿರಾಜೇ || ಪ ||

ಭರತ ಭೂ ಕೇ ಪುತ್ರ ಹಿಂದು, ಮಾತೃಮಂದಿರ ಕೇ ಪೂಜಾರೀ
ಪ್ರಾಣಕಾ ದೀಪಕ ಸಂಜೋಯೇ, ಆರತಿ ಮಾ ಕೀ ಉತಾರೀ
ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೇ ಪಥಪರ ಬಢೇ ಹಮ, ಸ್ವಾರ್ಥಕಾ ಅಭಿಮಾನ ತ್ಯಾಗೇ || 1 ||

ಸ್ವರ ಲಹರಿಯಾ ಉಠ ರಹೀ ಹೈ, ಮಾತೃ ತವ ಆರಾಧನಾ
ಕೋಟಿ ಹೃದಯೋ ಮೇ ಉಠೀ ಹೈ, ಚಾಹ ತೇರೀ ಸಾಧನಾ
ಶಂಖ ಧ್ವನಿಸಂಘೋಷ ಕರತೀ, ಆಜ ರಣ ಕಾ ಸಾಜ ಸಾಜೇ || 2 ||

ಹಾಥ ಮೇ ಹೋ ಅರುಣ ಕೇತು, ಔರ್ ಪಾವೋ ಮೇ ಪ್ರಭಂಜನ
ಶತ್ರು ಶೋಣಿತ ಅರ್ಘ್ಯ ಲೇಕರ, ಆಜ ಕರಲೇ ಮಾತೃ ಅರ್ಚನ
ವಿಜಯ ಶ್ರೀಕಾ ಮುಕುಟ ಫಿರಸೇ, ಮಾತೃ ಮಸ್ತಕ ಪರ ವಿರಾಜೇ || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code