ಮಾತಾ ಕೀ ಜಯ ಹೋ

ಮಾತಾ ಕೀ ಜಯ ಹೋ ಜನನೀ ಕೀ ಜಯ ಹೋ
ವಿಶ್ವಪಾಲಿನೀ ಮಾತಾ ಕೀ ಜಯ ಹೋ || ಪ ||

ಶೀಷ ಹಿಮಾಚಲ ಮಾಂಗ ಮೇ ಗಂಗೇ
ತೇರೇ ಭಗವೇ ಬನೇ ಹೈ ಝಂಡೇ
ಮಂಗಲ ಕರಣೀ ಕೀ ಜಯಹೋ || 1 ||

ಇಸೀ ಗೋದ ಮೇ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಥೇ
ಪಲೇ ಇಸೀ ಘರ ಮೇ ಗೌತಮ ಥೇ
ಇಸೀ ಗೋದ ಮೇ ಶಿವಪ್ರತಾಪ ಥೇ
ಪಲೇ ಇಸೀ ಘರ ಮೇ ಕೇಶವ ಥೇ
ಖೂಬ ಯಾದ ಹೈ ಕ್ಯಾ ಕ್ಯಾ ಹಮ ಥೇ || 2 ||

ತೀ ಹೈ ಜನನೀ ಅಮರ ಸುಹಾಗನ್
ಹರಾ ಭರಾ ಹೈ ತೇರಾ ಅಂಗನ್
ಹೋವೇ ಜಬ್ ತೇರಾ ಅಪಮಾನ್
ದೇದೇಂಗೇ ಹಮ್ ಅಪನೀ ಜಾನ್
ಖಾಯಂ ರಹೇ ಆನ್ ಮಾನ್ || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code