ಮಂಗಲ ನಾರಾಯಣೀ ಮಾ

ಮಂಗಲ ನಾರಾಯಣೀ ಮಾ ಸಪ್ತ ಶಕ್ತಿ ಧಾರಿಣಿ
ಜಗತ ಕಾರಣ ಮಾತೃರೂಪ ಪ್ರೀತಿ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದಾಯಿನಿ || ಪ ||

ತೇಜ ಪ್ರಸವ ಬ್ರಹ್ಮ ರೂಪ ತುಮ ಸತ್ಯ ಗುಣವರ್ಧಿನಿ
ಶಾಂತ ಭಾವ ಸಹಜ ರೂಪ ತ್ವಮ್ ಹೀ ಶಕ್ತಿಲ್ಹಾದಿನಿ
ಪ್ರೇರಣ ತುಮ ಹೋ ಜಗತ ಕೀ ಮಂಗಲಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಗ್ರಣಿ || 1 ||

ಬ್ರಹ್ಮರೂಪ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಜಗತ ಕೀ ಹೋ ತಾರಿಣಿ
ಸ್ನೇಹರೂಪ ಭಾವಪೂರ್ಣ ನಿತ್ಯ ನವ ಉಲ್ಲ್ಹಾಸಿನಿ
ವಿವಿಧ ರೂಪ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ಣ ಮಂಗಲ ನಾರಾಯಣಿ || 2 ||

ಸತ್ವತಾರಕ ಪಾಪಹಾರಕ ರುದ್ರ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ
ಮಾನಸೀ ತುಮ ಪ್ರೀತಿಧಾತ್ರಿ ಅಸುರ ಗಣ ಸಮ್ಹಾರಿಣಿ
ಆಕ್ರಾಂತ ಜೀವನ ಮೇ ಪಧಾರೋ ಮಂಗಲ ಹಿತಕರಿಣಿ || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code