ಮನಸಾ ಸತತಂ ಸ್ಮರಣೀಯಮ್

ಮನಸಾ ಸತತಂ ಸ್ಮರಣೀಯಂ
ವಚಸಾ ಸತತಂ ವದನೀಯಂ
ಲೋಕಹಿತಂ ಮಮ ಕರಣೀಯಂ || ಪ ||

ನ ಭೋಗ-ಭವನೇ ರಮಣೀಯಂ
ನ ಚ ಸುಖ-ಶಯನೇ ಶಯನೀಯಂ
ಅಹರ್ನಿಶಂ ಜಾಗರಣೀಯಂ
ಲೋಕಹಿತಂ ಮಮ ಕರಣೀಯಂ || 1 ||

ನ ಜಾತು ದುಃಖಂ ಗಣನೀಯಂ
ನ ಚ ನಿಜಸೌಖ್ಯಂ ಮನನೀಯಂ
ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರೇ ತ್ವರಣೀಯಂ
ಲೋಕಹಿತಂ ಮಮ ಕರಣೀಯಂ || 2 ||

ದುಃಖಸಾಗರೇ ತರಣೀಯಂ
ಕಷ್ಟಪರ್ವತೇ ಚರಣೀಯಂ
ವಿಪತ್ತಿ-ವಿಪಿನೇ ಭ್ರಮಣೀಯಂ
ಲೋಕಹಿತಂ ಮಮ ಕರಣೀಯಂ || 3 ||

ಗಹನಾರಣ್ಯೇ ಘನಾಂಧಕಾರೇ
ಬಂಧುಜನಾ ಯೇ ಸ್ಥಿತಾ ಗಹ್ವರೇ
ತತ್ರ ಮಯಾ ಸಂಚರಣೀಯಂ
ಲೋಕಹಿತಂ ಮಮ ಕರಣೀಯಂ || 4 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code