ಮಮತಾ ಮಯಿ ಮಾ

ಮಮತಾ ಮಯಿ ಮಾ ತವ ಚರಣೋ ಪರ
ಶತಕೋಟಿ ಹೃದಯ ಕೇ ಫುಲ್ಲ ಸುಮನ
ಲೇ ರೂಪಗಂಧ ರಸ ನ್ಯೋಛಾವರ || ಪ ||

ನಯನೋ ಕಾ ಜಲ ರೋಮಾಂಚಿತ ಕರ
ಗದ್ಗದ ವಾಣೀ ಆನಂದಿತ ಮನ
ಅಕ್ಷಯ ನಿಷ್ಠಾ ಲೋ ಸಮಜೀವನ
ಲೇ ಭಕ್ತಿಮಗ್ನ ಸುಮನೋಂಕೇ ಸ್ವರ || 1 ||

ನಿರ್ಮಲ ಧಾರಾ ಕಾ ಸರಲ ತಂತ್ರ
ಜಯಮಾತೃ ಭಕ್ತಿಕಾ ಮಹಾಮಂತ್ರ
ಚಲತಾ ಜಾಯೇ ಚಿರ ಪ್ರಗತಿ ಯಂತ್ರ
ಪೂರಿತ ಯುಗ ಯುಗಕೇ ಸಾಧ ಅಮರ || 2 ||

ಚಿಂತಾಕೇ ಅಂತರ ಸಿಂಗಡ ಸಿಂಗಡ
ಭಾವೋ ಕೇ ಜಲಧರ ಗುಮಢ ಗುಮಢ
ಮುಕ್ತಾವಲಿ ಮುಕ್ತ ಗಗನಸೇ ಜಲ
ಛಂದೋಮೇ ಬಂದಕರ ಬನೇ ಮುಖರ || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code