ಮಾನವತಾ ಕೇ ಮನ ಮಂದಿರ ಮೇ

ಮಾನವತಾ ಕೇ ಮನ ಮಂದಿರ ಮೇ
ಜ್ಞಾನ ಕಾ ದೀಪ ಜಲಾ ದೋ
ಕರುಣಾ ನಿಧಾನ ಭಗವಾನ ಮೇರೇ
ಭಾರತ ಕೋ ಸ್ವರ್ಗ ಬನಾ ದೋ || ಪ ||

ದುಃಖ ದರಿದ್ರತಾ ಕಾ ನಾಶ ಕರೋ
ಮಾನವ ಕೇ ಕಷ್ಟ ಮಿಟಾ ದೋ
ಅಮೃತ ಕೀ ವರ್ಷಾ ಬರಸಾಕರ
ಭೂಖ ಕೀ ಆಗ ಮಿಟಾ ದೋ
ಖೇತೋ ಮೇ ಹರಿಯಾಲೀ ಭರ ದೋ
ಧಾನ್ಯ ಕೇ ಢೇರ ಲಗಾ ದೋ || 1 ||

ನವ ಪ್ರಭಾತ ಫಿರ ಮಹಕ ಉಠೇ
ಮೇರೇ ಭಾರತ ಕೀ ಫುಲವಾರೀ
ಸಬ ಹೋ ಏಕ ಸಮಾನ ಜಗತ ಮೇ
ಕೀ ನಾ ರಹೇ ಭಿಖಾರೀ
ಏಕ ಬಾರ ಮಾ ವಸುಂಧರಾ ಕೋ
ನವ ಶೃಂಗಾರ ಕರಾ ದೋ || 2 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code