ಲೋ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ವಂದನೀಯ ಮಾ

ಲೋ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ವಂದನೀಯ ಮಾ ಭಾವ ಪುಷ್ಪ ಸೇ ಅರ್ಚನ
ತೇಜೋಮಯ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಮಾ ತುಮಕೋ ಕರತೇ ವಂದನ || ಪ ||

ಗಂಗಾ ಕಾ ಪಾವನ ಪ್ರವಾಹ ಜಬ ದ್ವಾರ ತುಮ್ಹಾರೇ ಬಹತೇ ಆಯಾ
ಭಗಿನಿ ಕೇ ಸ್ವಾಗತ ಮೇ ತುಮನೇ ಸ್ನೇಹಮಯೀ ಮೃದು ಹಾಥ ಬಢಾಯಾ
ಅಹಂಕಾರ ಕಾ ಲೇಶ ನ ಮನ ಮೇ ಕೇವಲ ಮಾತ್ರ ಸಮರ್ಪಣ
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೀ ಪೂಜಾ ವೇದೀ ಪರ ಸರಸ್ವತೀ ಕಾ ಚಂದನ || 1 ||

ಸೌಮ್ಯ ಸರಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ತುಮ್ಹಾರಾ ಸಬಕಾ ಮನ ಆನಂದಿತ ಕರತಾ
ಉಸ ವಿಶಾಲ ವಟ ವೃಕ್ಷ ಛಾಂವ ಮೇ ಹರ ಪಂಛೀ ಕುಛ ಕ್ಷಣ ರುಕ ಜಾತಾ
ಹೋ ಕೃತಾರ್ಥ ಫಿರ ಹೋ ಕೃತಜ್ಞ ವಹ ಝೋಲಿ ಭರ ಆಶಿಶ ಲೇ ಧ್ಯಾತಾ
ಹರ ಮಾನವ ಕೋ ವಹ ಹು‌ಏ ಹೈ ಶಿವ ಶಕ್ತಿ ಕೇ ದರ್ಶನ || 2 ||

ದೇಖ ಪ್ರಬಲ ಕರ್ತೃತ್ವ ಮೌಸಿ ನೇ ಗುರುತರ ಭಾರ ದಿಯಾ ಸಮಿತೀ ಕಾ
ಪ್ರಾಂತ ಪ್ರಾಂತ ಔರ ಗ್ರಾಮ ಗ್ರಾಮ ಮೇ ಉತ್ಕಟ ಕಾರ್ಯ ಹುವಾ ಸಮಿತೀ ಕಾ
ಯಹೀ ತುಮ್ಹಾರೀ ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿ ಮಧುರ ಸ್ನೇಹ ಕಾ ಬಂಧನ
ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿ ಕೀ ಕರಾಂಜಲೀ ಸೇ ಭಾವ ಪುಷ್ಪ ಯೇ ಅರ್ಪಣ || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code