ಲೇ ನಮಸ್ತೇ ಓ ಉಪೇಕ್ಷಿತ

ಲೇ ನಮಸ್ತೇ ಓ ಉಪೇಕ್ಷಿತ

ದುಃಖ ಕಾ ಗುರುಭಾರ ಮಾ ಕೇ, ಶೀಷ ತೇರಾ ಡೋ ರಹಾ ಥಾ
ತನು ಜಲೀ ತೇರೀ ಉಜಾಲಾ, ವಿಶ್ವಭರ ಮೇ ಹೋ ರಹಾ ಥಾ
ಉಸ ತುಝೇ ಪಾಕರ ಭರತ ಭೂ, ಹೋಗಯೀ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಮಂಡಿತ || 1 ||

ವೇದನಾ ತೇರೇ ಹೃದಯ ಮೇ, ಸ್ಥಾನ ಪಾಕರ ಆ ಬಸೀಥೀ
ಶಾಂತಿದಾತಾ ದೇಖ ತುಝ ಕೋ, ಖಿನ್ನವದನಾ ವಹ ಹಸೀ ಥೀ
ನಯನ ಸೇ ಧಾರಾ ಬಹೀ ಥೀ, ಮೋತಿಯೋ ಕೀ ಸೀ ಅಖಂಡಿತ || 2 ||

ಬದ್ಧಕರ ಸಕತಿ ತುಝೇ ವೇ ಭೇಡಿಯಾ ಭೀ ಥೀ ಕಹಾ
ಬಾಂಧಕರ ರಖತೀ ತುಝೇ ಮಾ ಯಾ ಬಿಚಾರೀ ಥೀ ಕಹಾ
ಅಸ್ತಿತ್ವ ಭರ ಸೇ ವೀರ ತೇರೇ, ಶಾನ ಮಾ ಕೀ ಹೋ ಸುರಕ್ಷಿತ || 3 ||

ಮಾನ್ಯವರ ಹೇ ವಂದ್ಯ ನರವರ, ಶುಕ್ರ ಕೇ ತಾರೇ ಮಹಾತ್ಮನ್
ಹೇ ತಪಸ್ವೀ, ಹೇ ಗುರೋ, ಹೇ ಮಾನಧನ, ಹೇ ಪುಣ್ಯಪಾವನ್
ಸ್ಮರಣ ಕರ ತೇರಾ ನಿರಾಶಾ, ಹೋಗಯೀ ಹೈ ಖಂಡ ಖಂಡಿತ || 4 ||

ಧವಲ ಯಶ ಕಾ ಗಾನ ತೇರೇ, ಕ್ಯಾಕರೇ ವಾಣೀ ಬಿಚಾರೀ
ಶತಶತಘ್ನಿನಾದ ಹೋಗಾ, ಉಗ್ರಸಾ ರೋಮಾಂಚಕಾರೀ
ವಿಶ್ವಯಶ ತೇರಾ ಸುನೇಗಾ, ಶಾಂತ ನಭ ಹೋಗಾ ನಿನಾದಿತ || 5 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code