ಲಕ್ಷ್ಯ ಶಿಖರ ಕೀ ಓರ ಅಗ್ರಸರ್

ಲಕ್ಷ್ಯ ಶಿಖರ ಕೀ ಓರ ಅಗ್ರಸರ್, ಭಾರತ್ ಕಾ ಪಾವನ್ ಅಭಿಯಾನ್
ಲೋಕಶಕ್ತಿ ಕೇ ಸ್ವಪ್ನೋ ಪರ ಅಬ, ಯುವಾಶಕ್ತಿ ಭೀ ಹೈ ಗತಿಮಾನ್
ಆವೋ ತೀವ್ರ ಕರೆ ಆಹ್ವಾನ್, ಮಿಲಕರ ಸಫಲ್ ಕರೇ ಅಭಿಯಾನ್ || ಪ  ||

ಮಾತೃಭೂಮಿ ಕಾ ಭಾಲ ಸುರಕ್ಷಿತ್, ಜಾಗಾ ಜನ-ಮಾನಸ ವಿಶ್ವಾಸ್
ದಾನವತಾ ಸೇ ಮುಕ್ತಿ ಹೇತು ಯೇ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾವ ಕೇ ಸಫಲ್ ಪ್ರಯಾಸ್
ಭಸ್ಮ ಕೇ ಆತಂಕವಾದ ಕೋ, ಔರ ತೀವ್ರ ಹೋ ಮಹಾ-ಪ್ರಯಾಣ್ || 1 ||

ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಪ್ರಭು ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೀ, ಮುಕ್ತ ಹುಯೀ ಯಹ ಸುಖ ಕೀ ಶ್ವಾಸ್
ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಸೂರ್ಯೋದಯ-ಪಥ-ಉಜ್ಜಲ್, ಹೋಗಾ ಪ್ರಬಲ ಜಗೀ ಜನ-ಆಸ್.
ಕರ್ಮ ಕರೆ ಹಮ ಧರ್ಮಾಧಾರಿತ್, ಸಕ್ರಿಯ ಸಭೀ ಲೋಕ-ಸಂಸ್ಥಾನ್ || 2 ||

ಹೋ ಅಪ್ನಾ ಹರ್ ಭಾರತವಾಸಿ, ನಹೀ ಪರಾಯಾ ಯಾ ಅನ್ ಜಾನ್
ಹಮ ಸಂತತಿ ಸಬ ಭಾರತ ಮಾ ಕೀ, ಕರೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಾ ಹರ್ ಉತ್ಥಾನ್
ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮರ್ಪಣ್- ಸಮಾಝ ಹಿತಾಹಿತ್, ಕರ ಪಾಯೇಂಗೇ ಜನಕಲ್ಯಾಣ್ || 3 ||

ಪ್ರಶ್ನ ಅನೇಕೋ ಕದಮ್ ನಿರಂತರ್, ಏಕ್ ಅಖಂಡ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂದೇಶ್
ಬಢೇ ಪರಮ್‌ವೈಭವ ಕೇ ಪಥ ಪರ್, ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಅಪನಾ ಪರಿವೇಶ್
ಕರ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಔರ ಭಕ್ತಿ ಧಾರಕರ್, ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರೆ ಜಗ ಮೆ ಸಮ್ಮಾನ್ || 4 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code