ಕುರುತ ವೀರಾಃ ಕರ್ಮಧೀರಾ

ಕುರುತ ವೀರಾಃ ಕರ್ಮಧೀರಾ ಮಾತೃಪದಯುಗ ವಂದನಮ್
ಮಾತೃವಂದನತೋ ನಿತಾಂತಮ್ ಆಪ್ಯತಾಂ ಪರಮಂ ಪದಮ್ || ಪ ||

ವದತ ಕಿಂ ವಃ ಮಂಜುವದನೇ ದೀನತಾಪರಿಲಾಂಛನಮ್
ಸ್ಮರತ ಯೂಯಂ ವೀರಮುನಿಕುಲಸಂಭವಾ ನಿಜವಿಕ್ರಮಮ್ || 1 ||

ತ್ಯಜತ ಹೀನ ವಿಷಾದಭಾವಂ ಸರ್ವಶ್ರೇಯೋಹಾರಕಮ್
ಜಯತ ಸರ್ವಜನಾಂತರಂಗಮ್ ರಾಷ್ಟ್ರವೈಭವಸಾಧಕಮ್ || 2 ||

ಚರತ ಧರ್ಮಪಥೇನ ಪೂರ್ವಜದರ್ಶಿತೇನ ದಿವಾನಿಶಮ್
ನಯತ ವಿಶ್ವಗುರುತ್ವಮಚಿರಾತ್ ಆರ್ಷಭಾರತಮಾತರಮ್
ಪುನರಾರ್ಷಭಾರತಮಾತರಮ್ || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code