ಕುರುಧ್ವಮದ್ಯ ಸಜ್ಜತಾಮ್

ಕುರುಧ್ವಮದ್ಯ ಸಜ್ಜತಾಂ ರಣಾಯ ಭೋಃ ಸಶಸ್ತ್ರತಾಂ
ಪ್ರಯಾತ ರಾಷ್ಟ್ರಸೈನಿಕಾಃ ಪ್ರಯಾತ ರಾಷ್ಟ್ರಸೈನಿಕಾಃ || ಪ ||

ಸಮಿದ್ಧ ಏಷ ಸಂಗರಃ ಪ್ರಯಾಂತಿ ಸೈನಿಕಾ ರಣಂ
ಸಮೇತ್ಯ ಕುರ್ಮಹೇ ವಯಂ ರಿಪೂಂಶ್ಚ ಧೂಲಿಸಾತ್ ಕ್ಷಣಂ
ಸಂಹತಾಶ್ಚ ಸಂಜಾತಾಃ, ಯುಧ್ಯೇಮಹಿ ಯುಧ್ಯೇಮಹಿ ಯುಧ್ಯೇಮಹಿ
ಪ್ರಯಾತರೇ, ಅಭಿಯಾತ ರೇ ಪ್ರಯಾತ ರಾಷ್ಟ್ರಸೈನಿಕಾಃ || 1 ||

ಮರುತ್ಸುತಾಃ ಪ್ರಕುರ್ಮಹೇ ಸ್ವಮುಷ್ಟಿಸಾದ್ ದಿವಾಕರಂ
ಅಗಸ್ತ್ಯವತ್ ಪಿಬೇಮ ಛುಲ್ಲುಕೀಕೃತಂ ಚ ಸಾಗರಂ
ಬಾಲಾ ಹ್ಯಭಿಮನ್ಯವಃss, ಕ್ಷಣಾಜ್ಜಯೇಮ ಚಾಂತಕಂ
ಪ್ರಯಾತ ರೇs, ಅಭಿಯಾತ ರೇs, ಪ್ರಯಾತ ರಾಷ್ಟ್ರಸೈನಿಕಾಃ || 2 ||

ಚಂದ್ರಗುಪ್ತಮದ್ಯ ಸಂಸ್ಮರೇಮ ಭೀಮವಿಕ್ರಮಂ
ಧಮನಿಸಂಚಿತಂ ವಿತನ್ಮಹೇ ಚ ಶಿವಪರಾಕ್ರಮಂ
ಮಹಾಪರಂಪರಾಮಿಮಾಂ ಚ ಕುರ್ಮಹೇ ತ್ವಖಂಡಿತಾಂ
ಪ್ರಯಾತ ರೇs, ಅಭಿಯಾತ ರೇs, ಪ್ರಯಾತ ರಾಷ್ಟ್ರಸೈನಿಕಾ || 3 ||

ಅಗ್ನಿಕುಂಡಮತ್ರ ಚಂಡತಾಂಡವಂ ಸಮಂತತೋ
ನಿಹತ್ಯ ಶಕ್ತಿಮಾಸುರೀಂ ವಿದಧ್ಮಹೇ ತದಾಹುತಿಂ
ವಂಶ ಏಷ ವಿಖ್ಯಾತೋss, ಮಾರ್ಗ ಏಷ ನೋ ಮಹಾನ್
ಪ್ರಯಾತ ರೇs, ಅಭಿಯಾತ ರೇs, ಪ್ರಯಾತ ರಾಷ್ಟ್ರಸೈನಿಕಾಃ || 4 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code