ಕೃತ್ವಾ ನವದೃಢಸಂಕಲ್ಪಮ್

ಕೃತ್ವಾ ನವದೃಢಸಂಕಲ್ಪಮ್
ವಿತರಂತೋ ನವಸಂದೇಶಮ್
ಘಟಯಾಮೋ ನವಸಂಘಟನಮ್
ರಚಯಾಮೋ ನವಮಿತಿಹಾಸಮ್ || ಪ ||

ನವಮನ್ವಂತರಶಿಲ್ಪಿನಃ
ರಾಷ್ಟ್ರಸಮುನ್ನತಿಕಾಂಕ್ಷಿಣಃ
ತ್ಯಾಗಧನಾಃ ಕಾರ್ಯೈಕರತಾಃ
ಕೃತಿನಿಪುಣಾಃ ವಯಮವಿಷಣ್ಣಾಃ || 1 ||

ಭೇದಭಾವನಾಂ ನಿರಾಸಯಂತಃ
ದೀನದರಿದ್ರಾನ್ ಸಮುದ್ಧರಂತಃ
ದುಃಖವಿತಪ್ತಾನ್ ಸಮಾಶ್ವಸಂತಃ
ಕೃತಸಂಕಲ್ಪಾನ್ ಸದಾ ಸ್ಮರಂತಃ || 2 ||

ಪ್ರಗತಿಪಥಾನ್ನ ಹಿ ವಿಚಲೇಮ
ಪರಂಪರಾಂ ಸಂರಕ್ಷೇಮ
ಸಮೋತ್ಸಾಹಿನೋ ನಿರುದ್ವೇಗಿನೋ
ನಿತ್ಯ-ನಿರಂತರ-ಗತಿಶೀಲಾಃ || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code