ಕೋಟಿ ಸ್ವರ ವಂದನ ನಿರತ

ಕೋಟಿ ಸ್ವರ ವಂದನ ನಿರತ ಓ ಮುಕ್ತ ಮಾ ಅಭಿಮಾನಿನೀ        || ಪ ||

ಕೋಟಿ ಕರ ಜೀವನ ಕುಸುಮ ನೈವೇದ್ಯ ಸೇ ಥಾಲೀ ಸಂಜೋಯೇ
ಕೋಟಿ ವರ ಅರ್ಚನ ರಹೇ ಕರ ಪ್ರಾಣ ಕೀ ಮಾಲಾ ಪಿರೋಯೇ
ಶುಭ್ರ ವಸನಾ ಮಂಜುತಮ ಗೌರವಮಯೀ ಕಲಹಾಸಿನೀ          || 1 ||

ಧವಲ ಯಶ ಕೀ ಸ್ವರ್ಣ ಕರ ರಂಜಿತಾ ತುಂಗ ಕಿರೀಟಿನೀ
ಅನ್ಯತಮ ವೈಭವ ಪ್ರಕಾಶಿನೀ ಸೃಷ್ಟಿ ಹಿತ ಸಂಜೀವಿನೀ
ವರ ಪ್ರದಾಯಿನೀ ಕೋಟಿ ಅಭಿನಂದನ ತುಮ್ಹೇ ಮಧುಭಾಷಿಣೀ    || 2 ||

ಸಸ್ಯ ಶ್ಯಾಮಲ ಶೋಭಿತಾ ಸುಷಮಾ ಶಶೀ ಮಾಂ ಭಾರತೀ
ಸೂರ್ಯ ಶಶಿ ಲೇಕರ ಉಷಾ ಸಂಧ್ಯಾ ಉತಾರೇ ಆರತೀ
ಸೌಮ್ಯತಾ ಕೀ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಂ ಸ್ವಾಗತ ಸುಧಾ ಸುರ ಸ್ವಾಮಿನೀ    || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code