ಖೋಲ ಬಂಧು ಹೃದಯ ದ್ವಾರ

ಖೋಲ ಬಂಧು ಹೃದಯ ದ್ವಾರ ಪ್ರೇಮ ಕಿರಣ ಆಯೀ
ಆಜ ಹಿಂದು ಹಿಂದು ಬೀಚ ಸಂಘ ದೇ ದಿಖಾಯೀ     || ಪ ||

ಚಿರ ಪ್ರಸುಪ್ತ ಶಕ್ತಿ ಆಜ ಸಂಘ ನೇ ಜಗಾಯೀ
ಗಮನ ಪಂಥ ದೇಖ ಹಿಂದು ದೇಖ ಕೂಪ ಖಾಯೀ    || 1 ||

ದ್ವೇಷ ದಂಭ ನಿರತ ಹಾಯ ಶಕ್ತಿ ಥೀ ಗವಾಯೀ
ಈಶ ಕೃಪಾ ಹುಯೀ ಆಜ ಐಕ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಪಾಯೀ      || 2 ||

ಏಕಧ್ಯೇಯ ಏಕಮಾರ್ಗ ಏಕಕಾರ್ಯ ವಾಹೀ
ಏಕಭಾವ ಏಕಧ್ವಜಾ ಶೀಷ ದೇ ಝಕಾಯೀ          || 3 ||

ಧನ್ಯವೀರ ಜನ ಉದಾರ ಲಹರ ಜಿನ್ಹೇ ಭಾಯೀ
ಆಜ ಹಿಂದು ಹೃದಯ ಬೀಚ ಜ್ಯೋತಿ ಸೀ ಜಗಾಯೀ    || 4 ||

ಕರ್ಮಶೀಲ ಹುಯೇ ಬಿನಾ ಕೀರ್ತಿ ನಹೀ ಪಾಯೀ
ಗ್ರಾಮ ಗ್ರಾಮ ನಗರನಗರ ಸಂಘ ದೇ ದಿಖಾಯೀ      || 5 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code